vytlačiť stránku

Výpočet Bramac THERMU

Poznámka: Podmienkou pre úspešné odoslanie dotazníku je vyplnenie všetkých údajov.

Údaje o stavebníkovi

Meno, priezvisko:
Ulica, č.d.:
PSČ, obec:
Tel./Fax:
E-Mail:
 
Údaje o stavbe
Lokalita stavby (uveďte, ak je iná ako korešpondenčná)
PSČ, obec:
Plánovaná celoplošná izolácia Bramac Therm / hrúbka - vyznačte jednu z ponúkaných možností Údaj v zátvorke udáva približnú hrúbku klasického riešenia v podobe minerálnej tepelnej izolácie vo Vašom projekte
Bramac Therm Kompakt
λ=0,025 W/mK 100 mm (160 mm) 120 mm (200 mm) 140 mm (220 mm) 160 mm (260 mm) iné
Bramac Therm Top
λ=0,022 W/mK 100 mm (180 mm) 120 mm (220 mm) 140 mm (260 mm) 160 mm (300 mm) iné
* V prípade požiadavky na neštandardné hrúbky 180 mm (330 mm), 200 mm (360 mm), 220 mm (400 mm), 240 mm (440 mm) je tieto potrebné vyznačiť. Dodacia doba Vám bude upresnená individuálne.
 
Tvar strechy
 sedlová, resp. valbová  pultová
Tvar strechy Bramac
plocha: sklon: °(v stupňoch)
Výška budovy m
(max. výška od terénu po hrebeň / pult)
Výška budovy Bramac
Model krytiny:
Dĺžka krokiev: m
Osová vzdialenosť medzi krokvami: cm
Prierez kontralát: mm (ak nebude uvedené, predpokladá sa minimálny rozmer 40/60 mm)
Debnenie: áno  nie
Materiál: ihličnaté rezivo  OSB  Hrúbka: mm

Posúdenie tepelnej ochrany a šírenia vlhkosti

Túto časť vyplňte len v prípade, ak sa jedná o dodatočné zateplenie už jestvujúcej strechy, alebo novostavby s kombináciou nadkrokvovej a medzikrokvovej izolácie.

Výsledkom posúdenia bude preukázaná dostatočná tepelno-izolačná ochrana (súčiniteľ prestupu tepla U) a ochrana pred kondenzáciou zadanej strešnej skladby.

Skladba strechy / konštrukčné vrstvy z interiéru (od vnútorného obloženia) smerom von (až po krytinu) vrátane vzduchových vrstiev:

Konštrukčná vrstva: Hrúbka [mm] μ alebo sd [m] * λ [W/mK] *
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
KROKVY: OSOVÁ VZDIALENOSŤ: ŠÍRKA:
Týmto dávam až do odvolania súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. k spracovaniu a zaradeniu mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r. o. pre účely výpočtu, predloženia a konzultácie cenovej ponuky. Uvedené údaje podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a budú využité výhradne spoločnosťou Bramac – strešné systémy, spol. s r. o. *
 

* tieto hodnoty konzultujte s vašim projektantom
* povinné údaje

Príklad: 1. sadrokartón 12.5 mm, 2. nosný rošt sadrokartónu, 3. vzduchotesná / parotesná vrstva, 4. minerálna vlna 50 mm (λ=0,040 W/mK), 5. krokva 140 mm, 6. vzduchová vrstva 90 mm, 7. Bramac Therm TOP 120 mm, 8. kontralaty / strešné laty / krytina

Servisné posúdenie bude spracované podľa Vami zadaných údajov. Z neho vyplývajúce výsledky nemajú žiadnu právnu záväznosť. Odporúčanie Vás nezbavuje prípadnej povinnosti posúdenia oprávnenou osobou.

Centrála a výrobný závod BRAMAC

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

Slovensko

Tel.: 037/692 00 00

Fax: 037/692 00 13

E-Mail: infosk(at)bramac.com

Web: www.bramac.sk

Kontaktný formulár